Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản: Phần 1

Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản: Phần 1 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, quản lý môi trường trong xây dựng, ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ môi trường nước.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.