Ebook Chẩn đoán công trình cầu: Phần 2 - Nguyễn Viết Trung

Sau đây là phần 2 của cuốn 2book Chẩn đoán công trình cầu. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm những kiến thức về phương pháp siêu âm phục vụ chẩn đoán công trình cầu; lý thuyết chẩn đoán cầu; kỹ thuật nội soi để chẩn đoán kết cấu; kiểm toán các bộ phận cầu cũ; tính toán đẳng cấp và xếp hạng cầu cũ; thử nghiệm cầu.