Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất theo chỉ số nghèo nước (WPI): Ttrường hợp nghiên cứu tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên NDĐ tại tỉnh Sóc Trăng theo chỉ số nghèo nước (WPI). Cụ thể là: (1) Đánh giá hiện trạng tài nguyên NDĐ của các huyện trong tỉnh Sóc Trăng theo WPI; (2) Đề xuất những can thiệp thích hợp ứng với tình hình tài nguyên nước ở địa phương.