• Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới nhất về kinh tế được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua. Vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế cá thể... đến các...

   160 p nuce 20/03/2017 877 5

 • Bài giảng Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng "Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay; tư tưởng Hồ Chí Minh – sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa...

   88 p nuce 22/07/2016 421 2

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 16) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 16) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 16 của C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong khoảng thời gian từ tháng chín 1864 đến tháng bảy 1870, từ khi Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất được thành lập cho đến khi chiến tranh Pháp - Phổ 1870-1871 bắt đầu).

   558 p nuce 31/12/2014 389 4

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 4 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng 5 năm 1846 đến tháng 3 năm 1848. Những tác phẩn chứa đựng những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, cơ sở triết học của chủ nghĩa cộng sản khoa học.

   426 p nuce 31/12/2014 258 3

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 3) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 3) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 3 bao gồm "Luận cươi về Phoi-ơ-bắc" của C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845, "Hệ tư tưởng Đức" một tác phẩm lớn của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, do hai ông cùng viết vào những năm 1845-1846 và tác phẩm của Ph.Ăng-ghen "Những người thuộc phái chủ nghĩa xã hội chân chính".

   461 p nuce 31/12/2014 531 3

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 33) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (Tập 33) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 33 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những bức thư của hai nhà kinh điển viết cho nhau, cho các bạn chiến đấu và những người thân trong giai đoạn từ tháng bảy 1870 đến tháng chạp 1874.

   627 p nuce 31/12/2014 214 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 54) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 54) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 54 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các bức thư và điện báo viết từ tháng 11 năm 1921 đến tháng 3 năm 1923. Những bức thư đã nêu bật những công tác to lớn của V.I.Lê nin trong việc lãnh đạo ĐCS và nhà nước Xô-viết.

   573 p nuce 31/12/2014 136 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 53) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 53) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 53 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những thư từ, điện tín viết từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1921. Các tài liệu trong tập này phản ánh những công việc to lớn của Lênin trong những ngày đầu xây dựng chính quyền Xô-viết non trẻ.

   368 p nuce 31/12/2014 168 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 52) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 52) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 52 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các bức thư, mẫu thư, điện báo bằng điện thoại viết từ tháng 11 năm 1920 đến tháng 6 năm 1921. Những tài liệu này gắn liền với các tác phẩm in trong tập 42, 43 và một phần của tập 44.

   365 p nuce 31/12/2014 144 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 51) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 51) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 51 này gồm 628 bức thư, điện báo, bản ghi điện thoại chỉ đạo công việc đất nước của Lênin từ tháng bảy năm 1919 đến tháng mười một năm 1920 thời kỳ sóng gió sau cách mạng tháng mười vĩ đại.

   374 p nuce 31/12/2014 134 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 50 bao gồm những tác phẩm được V.I.Lê nin viết trong giai đoạn từ tháng mười 1917 đến tháng sáu năm 1919. Nội dung chính của tập 50 là những tác phẩm trong đó cho thấy rõ những hoạt động thực tiễn và hoạt động tổ chức cực kỳ đa dạng của Lênin với vai trò của vị lãnh đạo.

   417 p nuce 31/12/2014 162 3

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 49) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 49) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 49 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những tác phẩm được V.I.Lê nin viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại (tháng tám năm 1914 đến tháng mười năm 1917).

   477 p nuce 31/12/2014 181 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số