• Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 52) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 52) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 52 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các bức thư, mẫu thư, điện báo bằng điện thoại viết từ tháng 11 năm 1920 đến tháng 6 năm 1921. Những tài liệu này gắn liền với các tác phẩm in trong tập 42, 43 và một phần của tập 44.

   365 p nuce 31/12/2014 144 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 51) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 51) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 51 này gồm 628 bức thư, điện báo, bản ghi điện thoại chỉ đạo công việc đất nước của Lênin từ tháng bảy năm 1919 đến tháng mười một năm 1920 thời kỳ sóng gió sau cách mạng tháng mười vĩ đại.

   374 p nuce 31/12/2014 134 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 50) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 50 bao gồm những tác phẩm được V.I.Lê nin viết trong giai đoạn từ tháng mười 1917 đến tháng sáu năm 1919. Nội dung chính của tập 50 là những tác phẩm trong đó cho thấy rõ những hoạt động thực tiễn và hoạt động tổ chức cực kỳ đa dạng của Lênin với vai trò của vị lãnh đạo.

   417 p nuce 31/12/2014 162 3

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 49) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 49) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 49 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những tác phẩm được V.I.Lê nin viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại (tháng tám năm 1914 đến tháng mười năm 1917).

   477 p nuce 31/12/2014 182 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 48) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 48) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 48 này gồm những thư từ của Lênin trao đổi với các cộng sự, bạn bè, người thân viết từ tháng 11 năm 1910 đến tháng 7 năm 1914. Đây là thời kỳ cao trào cách mạng mới, thời kỳ lớn mạnh của phong trào cách mạng Nga.

   359 p nuce 31/12/2014 127 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 47) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 47) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 47 bao gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng giêng 1905 đến tháng mười một 1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị. Nội dung các bức thư cho thấy hoạt động thực tiễn của V.I.Lênin trong việc lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các cơ quan ngôn luận của Đảng.

   317 p nuce 31/12/2014 118 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 46) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 46) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 46 gồm những bức thư của V.I.Lê nin đang viết trong những năm 1893-1904. Đó là thời kỳ cuộc khủng hoảng cách mạng đang chín mùi của nước Nga và những người Mác-xít cách mạng dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê nin đang đấu tranh để thành lập một Đảng kiểu mới.

   427 p nuce 31/12/2014 70 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 45) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 45) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 45 gồm những tác phẩm do Lênin viết từ ngày 6 tháng 3 năm 1922 đến ngày 2 tháng 3 năm 1923. Trong tập này Lênin tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách đối ngoại của nhà nước Xô-viết của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

   454 p nuce 31/12/2014 161 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 44) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 44) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung tập 44 đề cập đến tình hình đối nội và đối ngoại của Nhà nước Xô-viết, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của việc vạch ra và thực hiện chính sách kinh tế mới, vấn đề xây dựng Đảng, củng cố nhà nước,...

   468 p nuce 31/12/2014 245 3

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 43) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 43) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 43 bao gồm các tác phẩm của Lênin viết trong thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm 1921. Nội dung chính của tập này đi sâu vào việc luận chứng và giải thích chính sách kinh tế mới, đồng thời nói lên cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin nhằm củng cố sự thống nhất của Đảng, mở rộng dân chủ của Đảng.

   365 p nuce 31/12/2014 240 3

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 42) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 42) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính của tập 42 là những tác phẩm phản ánh một thời kỳ có tính chất bước ngoặc trong đời sống của Nhà nước Xô-viết khi mà những lực lượng chủ yếu của bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước đã bị đập tan và nước Cộng hòa Xô-viết lại một lần nữa trực tiếp đứng ngay trước nhiệm vụ xây dựng CNXH trong...

   400 p nuce 31/12/2014 95 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 41) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 41) - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 41 là tập kết thúc trong số những tập bao gồm những tác phẩm được viết từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1920, là thời kỳ mà nhân dân Liên-xô đã phải đẩy lùi cuộc tấn công mới, cuộc tấn công cuối cùng của khối Đồng minh.

   445 p nuce 31/12/2014 346 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số