Tài liệu tham khảo đặc biệt: Xử lý nước thải đô thị bền vững/Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

Tổng luận: Số 4 năm 2015 Xử lý nước thải đô thị bền vững. Phần I: Những thách thức của của nước thải và công tác quản lý nước thải. Phần II: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải. Phần III: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.