Nền và móng công trình cầu đường/GS.TSKH Bùi Anh Định/NXB Xây dựng/2005

Giáo trình “Nền và móng công trình cầu đường” được viết chung phục vụ việc nghiên cứu – giảng dạy cho cả ba ngành Cầu đường, xây dựng và thủy lợi. Giáo trình gồm 6 chương: Khảo sát địa chất công trình khu vực xây dựng; Móng nông; Móng cọc; Móng cọc đường kính tiết diện lớn; Móng giếng chìm và Xây dựng trên nền đất yêu.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.