Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

SPSS sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế -
xã hội, cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ họa dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng biểu, báo cáo được trình
bày đẹp, linh hoạt.